Regulamin Sklepu Internetowego

§ 1

Definicje:

Sprzedawca    Medcalm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Gnieźnie przy ul. Spichrzowej 4B, 62-200 Gniezno, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001013620, NIP:7842533976, REGON: 524186690

Klient                 osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynność prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają osobowość prawną, która dokonuje Zamówienia za pośrednictwem www.sklep.medcalm.pl lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez www.sklep.medcalm.pl

Konsument     osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Regulamin      niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego regulujący zasady korzystania
z www.sklep.medcalm.pl

RODO                  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektury 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119, s. 1)

Dni robocze    dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy na podstawie Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

Umowa              umowa sprzedaży Towarów zawierana w rozumieniu KC, za pośrednictwem

Sprzedaży        www.sklep.medcalm.pl pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność Zamówionych Towarów i wydać mu rzecz, a Kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę;

Zamówienie   oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj oraz ilość Towaru;

Towar                produkty lub usługi oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem www.sklep.medcalm.pl

Medcalm.pl     sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod domeną: www.sklep.medcalm.pl, za pośrednictwem którego Klienta składa Zamówienie;

KC                         ustawa z dnia 23 kwietnia 1694 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

§ 2

Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Klienta z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w tym zawierania Umowy Sprzedaży za pośrednictwem www.sklep.medcalm.pl
 2. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające kontakt ze Sprzedawcą:
  a) adres pocztowy: ul. Spichrzowa 4B, 62-200 Gniezno
  b) telefonicznie pod numerem: +48 578 14 88 88
  c) na adres e-mail: sklep@medcalm.pl
  d) poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej: www.sklep.medcalm.pl
 3. W celu korzystania z www.sklep.medcalm.pl oraz skutecznego złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży poprzez www.sklep.medcalm.pl, niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych, poczty e-mail oraz urządzenia umożliwiającego poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 4. Do złożenia Zamówienia w www.sklep.medcalm.pl konieczna jest pełna akceptacja Regulaminu, który stanowi integralną część Umowy Sprzedaży zawieranej z Klientem.
 5. Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym: www.sklep.medcalm.pl/regulamin w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści, w tym wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby Medcalm sp. z o.o. w Gnieźnie przy ul. Spichrzowej 4B, 62-200 Gniezno.
 6. Towar w postaci suplementów diety dostępny na www.sklep.medcalm.pl jest żywnością (środkiem spożywczym) w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2003 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252). Suplementy diety nie są produktami leczniczymi.

§ 3

Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży:

 1. Klient może przeglądać www.sklep.medcalm.pl bez uprzedniej rejestracji. Klient składa Zamówienie poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na Medcalm.pl przy wykorzystaniu utworzonego konta na www.sklep.medcalm.pl albo bez rejestracji.
 2. Rejestracja na www.sklep.medcalm.pl polega na wypełnieniu elektronicznego formularza rejestracyjnego, w którym Klient podaje dane identyfikacyjne, adres zamieszkania, adres e-mail oraz hasło. Na podany przez Klienta adres e-mail zostanie przez Sprzedawcę wysłana wiadomość zawierającą informacje o sposobie ukończenia rejestracji. Z chwilą ukończenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę w ramach www.sklep.medcalm.pl, na warunkach określonych w Regulaminie. Po zarejestrowaniu, Klient może składać zamówienia przy pomocy konta utworzonego na www.sklep.medcalm.pl
 3. Podczas dokonywania zamówienia i rejestracji Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, aktywnego adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
 4. Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o otrzymaniu zamówienia w formie komunikatu elektronicznego. Przyjęcie przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę drogą telefoniczną lub elektroniczną. Do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 5. Towary dostępne w www.sklep.medcalm.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone na rynek polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. W celu wyrejestrowania się ze strony internetowej www.sklep.medcalm.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o wyrejestrowanie na sklep@medcalm.pl.
 7. Sprzedawca, może pozbawić zarejestrowanego Klienta z dostępu do konta na www.sklep.medcalm.pl gdy Klient działa w ramach sklepu internetowego w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa i dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 4

Cena i metody płatności:

 1. Cena Towaru podana na www.sklep.medcalm.pl jest ceną brutto (zawierającą podatek VAT) oraz wyrażona jest w złotych polskich.
 2. Informacja o Towarach podane na www.sklep.medcalm.pl, zawiera w szczególności nazwę, wykaz składników i ich ilość, parametry techniczne oraz użytkowe oraz cenę. Cena Towaru podana na www.sklep.medcalm.pl, jak również ww. oznaczenie Towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu KC. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 3. Cena podana przy każdym towarze obowiązuje do  wyczerpania zapasów magazynowych.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów w www.sklep.medcalm.pl i zamieszczania informacji o nowych Towarach.
 5. W www.sklep.medcalm.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
  a) przelew na konto bankowe;
  b) płatność za pobraniem;
 6. Płatność przelew na konto bankowe może nastąpić poprzez:
  a) przelanie pieniędzy za pomocą systemu Przelewy24 (za pomocą kart płatniczych),
  b) przelewu tradycyjnego lub przelewu internetowego.
 7. Korzystając z płatności przelewem na konto bankowe Przelewy24 Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów za jego dokonanie. Sprzedawca rozpocznie realizację Zamówienia natychmiast po zawarciu umowy i uznaniu konta Medcalm sp. z o.o. (przy płatności za pomocą systemu Przelewy24, po uznaniu konta w serwisie Przelewy24). Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływ środków na konto Medcalm sp. z o.o. w serwisie Przelewy24, a w przypadku płatności przelewem tradycyjnym lub przelewem internetowym, w momencie wpływu środków na konto bankowe Medcalm sp. z o.o.
 8. Wybierając metodę płatności za pobraniem Klient, Sprzedawca rozpocznie realizację Zamówienia po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia. Opłata za wysyłkę za pobraniem wynosi 15 zł i będzie każdorazowo doliczona do przesyłki Towaru. Koszty przesyłki za pobraniem ponosi Klient.
 9. Klient jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, która stanowi sumą ceny zakupu towarów powiększoną o koszty przesyłki Towaru. Informacje o kosztach przesyłki są uwidocznione w www.sklep.medcalm.pl w momencie składania Klienta Zamówienia. W przypadku płatności za pobraniem do ceny końcowej doliczane jest kwota 15 zł, o której mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu.
 10. W podsumowaniu złożonego Zamówienia na www.sklep.medcalm.pl Sprzedawca poinformuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za złożone Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy sprzedaży na podstawie art. 491 KC.

§ 5

Dostawa:

 1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Odstępstwo od ww. zasady, może być wyraźnie zaznaczone na stronie www.sklep.medcalm.pl. Wysyłka Zamówienia realizowana jest na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Czas wysyłki Towarów jest oznaczony każdorazowo przy opisie Towaru na www.sklep.medcalm.pl Sprzedawca dołoży starań, aby dostawa Towaru nastąpiła w czasie podanym na www.sklep.medcalm.pl. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę, który oznaczy liczbę dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy.
 3. Dostawa Towaru realizowana jest we współpracy z wybraną przez Sprzedawcę firmą kurierską. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po zawarciu Umowy Sprzedaży z Klientem.
 4. W momencie przekazania Towaru firmie kurierskiej Klient jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer podany w Zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego Zamówienia poprzez www.sklep.medcalm.pl, oraz poprzez link znajdujący się w e-mailu potwierdzającym Zamówienie.
 5. Sprzedawca wraz z Towarem dostarczy Klientowi paragon albo fakturę VAT obejmującą zakupione Towary.
 6. Klient jest zobowiązany do ocenienia stanu towaru i jego zgodności ze złożonym Zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru Klient w obecności Kuriera powinien sporządzić protokół reklamacyjny, zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz potwierdzeniem zakupu zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedawca. Kiedy towar znajdzie się ponownie u Sprzedawcy i zasadność reklamacji zostanie potwierdzona, po wymienianie towaru na nowy zostanie on wysłany do Klienta na koszt Sprzedającego.
 7. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w § 8 Regulaminu.
 8. Kupujący jest zobowiązany, w momencie przyjęcia Towaru do potwierdzenia jego odbioru. Od momentu odbioru Towaru, na Klienta przechodzi jego własność.

§ 6

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży:

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia wydania mu Towaru zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. –o Prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683).
 2. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Konsument jest zobowiązany poinformować o tym Sprzedawcę, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia udostępniony jest Konsumentowi przez Sprzedawcę (i stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu), przy czym Konsument może sformułować oświadczenie również samodzielnie. Wypełnione i podpisane oświadczenie powinno być przesyłane przez Konsumenta pocztą na adres: Medcalm sp. z o.o., ul. Spichrzowa 4B, 62-200 Gniezno albo za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres sklep@medcalm.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych. Do zachowania terminu określonego w § 6 ust. 1 Regulaminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu) jest przekazywany Kupującemu w formie papierowej poprzez dołączenie go do przesyłki oraz w formie elektronicznej, w załączniku do korespondencji elektronicznej przy potwierdzeniu otrzymania Zamówienia.
 4. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zostało złożone za pośrednictwem elektronicznego formularza na stronie www.sklep.medcalm.pl Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  e) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g) umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  h) umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
  i) umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  j) umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
  k) umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  l) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. Konsument zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od Umowy Sprzedaży.
 7. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy Towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do Towaru), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 8. Koszt zwrotu Towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 i art. 34 ust. 2 ustawy z 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ponosi Sprzedawca. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 9. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 11. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 6 ust. 10 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Sprzedawca w porozumieniu ze Konsumentem, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Konsumenta lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Po otrzymaniu i przyjęciu Towaru Medcalm sp. z o.o. wystawi Konsumentowi fakturę korygującą, którą odeśle na jego adres.
 14. Zawierając umowę Konsument potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

§ 8

Reklamacje dotyczące Towaru z tytułu rękojmi:

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Towar bez wad fizycznych i prawnych.
 2. Jeżeli po przejściu własności Towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może złożyć Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi za wady.
 3. Reklamacje należy kierować na adres Medcalm sp. z o.o., ul. Spichrzowa 4B, 62-200 Gniezno lub na adres poczty elektronicznej: sklep@medcalm.pl, lub przy użyciu formularza kontaktowego. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Klienta Towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy wskazany w pkt 3 powyżej.
 5. Transport reklamowanych towarów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej, chyba że Sprzedawca poinformował, iż towar zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 6. Medcalm sp. z o.o. odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu. Zgodnie z art. 568 § 1–5 KC Klienta, traci uprawnienia określone w art. 568 § 1–5 KC, jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu wady nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie (art. 563 § 1–2 i art. 564 KC).

§ 9

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną:

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Medcalm.pl i oferowanej na Medcalm.pl usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Medcalm sp. z o.o., ul. Spichrzowa 4B, 62-200 Gniezno lub na adres poczty elektronicznej: sklep@medcalm.pl, lub przy użyciu formularza kontaktowego. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

§ 10

Gwarancja:

 1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na www.sklep.medcalm.pl.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

  a) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  b) złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 12

Ochrona danych osobowych:

 1. www.sklep.medcalm.pl przetwarza dane osobowe Klientów, w sposób i na warunkach określonych
  w niniejszym paragrafie. Dane osobowe są chronione i przetwarzane zgodnie z  RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Medcalm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Gnieźnie przy ul. Spichrzowej 4B, 62-200 Gniezno, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001013620, NIP:7842533976, REGON: 524186690. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w sprawie danych osobowych pod ww. adresem oraz na adres e-mail: sklep@medcalm.pl. 
 3. Klient składając Zamówienie na www.sklep.medcalm.pl wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji Zamówienia. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie zgody Kontrahenta w celu zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na Sprzedawcy  dotyczącego obowiązku podatkowego i rachunkowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO i w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów i w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami tj. prawnie uzasadnionych interesów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Serwis będzie przetwarzać następujące kategorie danych osobowych Kontrahentów: podstawowe dane identyfikacyjne, dane dotyczące adresu zamieszkania oraz telefon i adres email.
 5. W celu realizowania płatności dane będą udostępniane Przelewy24 (dotyczy Klientów wybierających tę opcję płatności), a w celu realizacji wysyłki: firmie kurierskiej DPD oraz Poczcie Polskiej. Dane osobowe Kontrahentów nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Sprzedawca, na podstawie art. 13.2.a i 14.2.a RODO informuje, że dane osobowe Kontrahentów pozyskane w celu zawarcia Umowy Sprzedaży będą przechowywane przez okres negocjowania warunków umowy oraz do upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z Umowy Sprzedaży. 
 7. Sprzedawca informuje, że Klientowi przysługuje:prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii

  a) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych
  b) prawo do usunięcia danych
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  e) prawo do przenoszenia danych
  f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (cofnięcie zgody a wpływ na umowę);
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
 2. Na stronie www.sklep.medcalm.pl wykorzystywane są pliki cookies. Pliki te mogą zawierać informacje pozwalające na poprawne i spersonalizowane działanie strony WWW. Służą poprawnej obsłudze formularzy i koszyków internetowych, sond, liczników, zapamiętują wybrane przez użytkownika ustawienia, dane dla aplikacji statystycznych, reklamowych czy społecznościowych. Korzystanie z www.sklep.medcalm.pl bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies oznacza, że pliki te będą zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika. W przypadku braku wyrażenia zgody na stosowanie plików cookies istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki. 

§ 13

Postanowienia końcowe:

 1. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) podmiot korzystający ze strony internetowej www.sklep.medcalm.pl jest zobowiązany do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
 2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który jest Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego.
 3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie właściwe przepisy KC, ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa.
 5. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu Klient będzie poinformowany poprzez www.sklep.medcalm.pl. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Zarejestrowanym Klientom www.sklep.medcalm.pl dostarczy zaktualizowany Regulamin na adres e-mail podany przy rejestracji. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług z Klientem.
 6. Załączniki do Regulaminu stanowią jej integralną część.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 4.05.2020 r.

POLECAMY